description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۱۳۹۶-۱۰-۱۱
description

علیرضا نیکویی / داور بخش نقد ادبی

علیرضا نیکویی آشنای فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. مجموعه مقالات بسیاری از او در دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی در حوزه‌ی نقد و نظریه‌های ادبی منتشر شده است. «والتر بنیامین، اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ی ادبی از تالیفات مهم  این استاد ادبیات دانشگاه گیلان است.

علیرضا نیکویی آشنای فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. مجموعه مقالات بسیاری از او در دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی در حوزه‌ی نقد و نظریه‌های ادبی منتشر شده است. «والتر بنیامین، اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ی ادبی از تالیفات مهم  این استاد ادبیات دانشگاه گیلان است.