برگزار کننده

۱۳۸۷ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

محمدعلی رمضانی‌فرانی

 

هیات علمی

۱-محمدرضا سرشار

۲-عباس سلیمی‌نمین

۳-مجتبی رحماندوست

۴-رسول جعفریان

۵-صادق آیینه‌وند

۶-عباسعلی وفایی

۷-سهراب هادی

۸-راضیه تجّار

۹-مرتضی سرهنگی

 

داوران

اِعلام نشد

 

برگزیده

ندارد

 

شایستهتقدیر

داستان:

۱-اژدهاکشان(یوسف علیخانی-آموت)

۲-قاعده بازی(فیروز زنوزی جلالی-علم)

تاریخ‌نگاری و مستندنگاری:

سازمان مجاهدین خلق(موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

نقد ادبی:

۱-آئین آیینه(حسینعلی قبادی-دانشگاه تربیت مدرس)

۲-از اسطوره تا حماسه(سجاد آیدینلو-سخن)