۱۳۹۱ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

مجید حمیدزاده

 

هیات علمی

۱-محمدرضا سرشار

۲-عباس سلیمی‌نمین

۳-مجتبی رحماندوست

۴-رسول جعفریان

۵-یحیی طالبیان

۶-عباسعلی وفایی

۷-امیرحسین فردی

۸-راضیه تجّار

۹-محمدعلی کاظم‌بیگی

 

داوران

۱-فیروز زنوزی جلالی

۲-احمد شاکری

۳-حسین مفتخری

۴-محمود بشیری

۵-حسینعلی قبادی

۶-سجاد آیدنلو

۷-علیرضا بهرامیان

۸-علیرضا نکویی

۹-کامران پارسی‌نژاد

۱۰-مصطفی رحیمی

۱۱-منوچهر اکبری

۱۲-سیده اعظم حسینی

۱۳-مریم حسینی

 

برگزیده

ندارد

 

شایستهتقدیر

داستان:

حافظ هفت(اکبر صحرایی-سوره مهر)

مستندنگاری:

۱-نورالدین پسر ایران(معصومه سپهری-سوره مهر)

۲-شرح اسم(هدایت الله بهبودی-موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی)

نقد ادبی:

۱-مولوی و اسرار خاموشی(علی محمدی آسیابادی-سخن)

۲-عقل سرخ(تقی پورنامداریان-سخن)

تاریخنگاری:

بدون برگزیده و شایسته تقدیر