۱۳۹۳ بنیاد شعر و ادبیات داستانی

 

دبیر اجرایی

مهدی قزلی

 

دبیر علمی

محمدعلی مهدوی‌راد

 

هیات علمی

۱-محمدعلی مهدوی‌راد

۲-محمدرضا زائری

۳-محمدرضا جوادی‌

۴-احمد دهقان

۵-صادق کرمیار

۶-محسن کاظمی

۷-حسین پاینده

۸-محمد حنیف

۹-بلقیس سلیمانی

 

 

 

داوران

رمان:

۱-بلقیس سلیمانی

۲-قاسمعلی فراست

۳-حمیدرضا‌ شاه‌آبادی

داستان کوتاه:

۱-ابوتراب خسروی

۲=مجید قیصری

۳-محمدجواد‌جزینی

نقد ادبی:

۱-محمدرضا‌سنگری

۲-محسن سلیمانی

۳-حسین بیات

مستندنگاری:

۱-جواد محقق

۲-نصرت‌الله محمودزاده

۳-حبیبه جعفریان

 

 

برگزیده

رمان:

۱-ملکان عذاب(ابوتراب خسروی-ثالث)

۲-آه با شین (محمدکاظم مزینانی-سوره مهر)

مستندنگاری:

۱-سفر‌برگذشتنی (محمدرضا‌توکلی صابری-قطره)

۲-زندان الرشید(محمدمهدی بهداروند-سوره مهر)

نقد ادبی:

گشودن رمان(حسین پاینده-مروارید)

 

 

شایستهتقدیر

داستان کوتاه:

رازهای سانتی متری(مردعلی مرادی-روزنه)