۱۳۹۵ بنیاد شعر و ادبیات داستانی

 

دبیر اجرایی

مهدی قزلی

 

دبیر علمی

منیژه آرمین

 

هیات علمی

۱-منیژه آرمین

۲-محمدرضا زائری

۳-محمدرضا جوادی‌

۴-احمد دهقان

۵-ابراهیم زاهدی مطلق

۶-محمد سرور مولایی

۷-ابوتراب خسروی

۸-مجید قیصری

۹-محمدحسین‌جعفریان

 

 

 

داوران

رمان:

۱-قاسمعلی فراست

۲-حسین فتاحی

۳-یزدان سلحشور

داستان کوتاه:

۱-داوود غفارزادگان

۲-غلامعباس عبدی

۳-راضیه تجّار

نقد ادبی:

۱-یعقوب آژند

۲-بهمن نامور مطلق

۳-مریم حسینی

مستندنگاری:

۱-مجید حسینی

۲-حمید حسام

۳-حبیبه جعفریان

بخش افغانستان:

۱-ابراهیم زاهدی مطلق

۲-مجید قیصری

۳-شهریار عباسی

 

 

برگزیده

رمان:

لم‌یزرع(محمدرضا بایرامی-نیستان)

داستان کوتاه:

۱-روباه شنی(محمد کشاورز-چشمه)

۲-بازار خوبان(آرش صادق‌بیگی-نگاه)

 

 

شایستهتقدیر

مستندنگاری:

۱-پیغام ماهی‌ها(گلعلی بابایی-بیست و هفت)

۲-“ر”(مریم برادران-آرما)

نقد ادبی:

بدون برگزیده و شایسته تقدیر