۱۳۸۸ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

علی اوجبی

 

هیات علمی

۱-محمدرضا سرشار

۲-عباس سلیمی‌نمین

۳-مجتبی رحماندوست

۴-رسول جعفریان

۵-صادق آیینه‌وند

۶-عباسعلی وفایی

۷-سهراب هادی

۸-راضیه تجّار

۹-جواد محقّق

 

داوران

۱-فیروز زنوزی جلالی

۲-احمد شاکری

۳-اصغر قائدان

۴-محمود بشیری

۵-حسینعلی قبادی

۶-عباسعلی وفایی

۷-مریم حسینی

 

برگزیده

تاریخنگاری و مستندنگاری:

دا(سیده زهرا حسینی/سیده اعظم حسینی-سوره مهر)

نقد ادبی:

۱-زبان عرفان(علیرضا فولادی-سخن)

۲-تماشاخانه اساطیر(نغمه ثمینی-نی)

 

شایستهتقدیر

داستان:

بدون برگزیده و شایسته تقدیر