۱۳۹۶ بنیاد شعر و ادبیات داستانی

 

دبیر اجرایی

مهدی قزلی

 

 

دبیر علمی

شهریار عباسی

 

 

هیات علمی

 

۱-شهریار عباسی

۲-داوود غفارزادگان

۳-ابراهیم حسن بیگی

۴-احمد دهقان

۵-ابراهیم زاهدی مطلق

۶-حمیدرضا شعیری

۷-مسعود کوثری

۸-محمدعلی مهدوی‌راد

۹-مریم حسینی

 

 

رمان:

 

 

 

داستان کوتاه:

 

 

 

نقد ادبی:

 

 

 

مستندنگاری: